KURULUŞTAN GÜNÜMÜZE

2007-04-01 03:41:00


 


 

HAYVANLARIN YAŞAM HAKLARINI KORUMA DERNEĞİ
- H Y H K D -

"Kuruluştan Günümüze''
1988 – 2007

 

    80'li yılların sonunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan hayvan katliamları tüm kent hayvanlarını tehdit etmeye başladığında; hayvanların evlerinden, bağlı oldukları zincirlerinden alınıp hayvan sahiplerinin gözleri önünde öldürüldüğü ve öldürülenlerin imhası için belediyenin yurtdışından seyyar köpek yakma makineleri ithal etmeyi düşündüğü yıllarda, belediyenin edinmiş olduğu imha politikasını ve devam eden katliamı durdurmak için birkaç hayvansever ve hayvan korumacının öneri ve desteğiyle derneğimizin kuruluşu 1988 yılında, İstanbul'da gerçekleştirilmiştir. Hayvan tür ve ırkları arasında hiçbir ayırım yapmaksızın her türlü hayvan hakkı ihlali engellenmeye, "yaşam"ın korunması için temel yaşam hakları güvence altına alınmaya çalışılmış, çalışılmaktadır.

    Kuruluştan beri hayvana yönelik şiddetin en aza indirgenmesi için çalışmalar yapılmış, hayvana duyarlı bilim adamları ve sanatçılarla birlikte bilgilendirme toplantıları ve eğitim çalışmaları ülkemizde İLK kez yapılmıştır. Bilimsel ve kültürel çalışmalarla toplumda bilinç uyandırmaya çalışılmış, çeşitli konferans ve paneller düzenlenmiştir. Bunların yanı sıra, arazide çok ağır şartlar altında kısıtlı bütçelere rağmen hayvanların korunmasına yönelik çalışmalarda da bulunulmuştur. Ayrıca, ülkemizdeki hayvan hakları ihlallerinin engellenmesi açısından sayısız "suç duyurusu"nda bulunulmuş, hayvanların yaşam hakları hukuki boyutta korunmaya çalışılmıştır.

    Geçmişten günümüze Hayvanların Yaşam Haklarını Koruma Derneği'nin faaliyetlerinin çoğu Türkiye'de birer İLK olmuştur. Derneğimizin çalışmalarından bazıları;

 • Hayvan Hakları Evrensel Bildirgesini getirterek Türkiye'de bilinmesi, duyurulması sağlanmıştır.

 • Hayvan hakları ihlallerine karşı çeşitli yasal girişimlerde bulunulmuş, bu kapsamda Türkiye'de yaban yaşamını tehdit eden unsurlardan biri olan avcıların "propaganda araçları" ile yasal mücadeleye başlanmış ve bu konuda Türkiye'de İLK yasal başvurular derneğimiz tarafından yapılarak avcı propagandalarından kimisinin tamamen sonlanması, kimisinin ise azaltılması sağlanmıştır.

 • Yabani hayvanların barınma alanlarının korunması yönünde çalışmalar yapılmış, Merkez Av Komisyonunda gözlemci üye olarak bulunulmuş ve bu sayede bazı sulak alanların avcılar ve turizmciler tarafından avcılığa açılması bir dönem önlenmiştir.

 • Bir İLK olarak eğitim çalışmalarımız kapsamında hayvanların sadece sokakta yaşayanlardan ibaret olmadığına, avcılığın yanı sıra hayvan deneylerine, et endüstrisine, kürk endüstrisine, batıl inanışlar ile örf ve adetlerdeki hayvan hakkı ihlallerine dikkat çekilmiş , sayısız yasal başvuruda bulunulmuş, konuyla ilgili belgeseller gösterilmiştir.

 • Yine bir ilk olarak Türkiye'deki İLK "uluslararası hayvan etik sempozyumu" yurt içi ve dışından çok sayıda akademisyenin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. İkinci sempozyumun ön çalışmaları halen sürdürülmektedir.

 • Sokak hayvanlarının belediyeler tarafından "lysthenon" adlı ilaçla yakalama adı altında öldürülmelerinin önüne geçmek için ciddi girişimlerde bulunulmuş; dönemin İstanbul Valisi tarafından bu ilacın kullanılmaması yönünde karar alınmış , ancak geçen zaman içinde belediyelerin bu karara uymamaya başladığı gözlemlenmiştir.

 • Sinsi ve ölümcül maddeler olan zehirlerin satışının yasaklanması yönünde çalışmalar başlatılmış bulunmaktadır. Ancak sonuca ulaşma süreci hakkında tahminde bulunulması zordur.

 • Hayvan haklarının yasal düzeyde kabulünün, ancak oluşturulacak bir yasa ile mümkün olabileceği görüşü ile bu yöndeki çalışmalar, yurt dışından da örnek yasalar temin edilerek Sn. Prof. Dr. Sungurbey'in de katılımı ile yapılmış, dönemin başbakanına sunulmuştur.
 • Hayvanları Koruma Yasası'nın ilk olarak meclis gündemine getirilmesini sağlayan derneklerden biri olarak, AB güdümlü bir "koru-ma" yasasının çıkarılması bizleri memnun etmemiş, aksine yasa maddelerinin korumacılık ilkeleriyle bağdaşmayacak şekilde yoruma açık oluşu derneğimizi tedirgin etmektedir

 • Ayrıca, eski yasaların hayvanlarla ilgili olumsuz hükümlerini sürdürmeleri ve bu hükümler ile Hayvan Koruma Yasası arasında uyumun sağlanmamış olması nedeniyle yapılan "hayvan bulundurmayı engelleme" girişimlerine karşı, mağdur edilmek istenenleri güvenilir avukatlara yönlendirerek, tedbir almaları sağlanmıştır.
 • Derneğimizin çabaları ile Türkiye'de pek çok İLK adımın atılmış olması, hayvan hakları ile ilgili birçok mefhumun diğer dernek ve hayvanseverlerce bugün bilinir ve kabul edilir olması, henüz arzu edilen etik anlayışa ve düşünce yapısına kavuşulmamış olsa da, misyonumuzdaki başarımız olarak bizlere gurur vermektedir.
 • Yapılmakta olan eğitsel, hukuksal ve bilimsel çalışmaların yanı sıra, pratik olarak doğrudan hayvana yararlı "barındırma" çabalarımız, İstanbul Valiliği tarafından desteklenen ve tavsiye edilmiş evcil ve yabani hayvanlara yönelik oluşturmak istediğimiz Avrupa'nın İLK kapsamlı "koruma parkı" projemiz de dahil olmak üzere birçok girişimimiz günümüze kadar bizden sonra gelen dernekler ve şahıslar tarafından provoke edilerek engellenmiş, bunun için kaba kuvvet dahil, kapkaç yöntemlerine dahi başvurmuşlardır.

 • Misyonumuzdaki "hayvana yardım" ilkesinden asla vazgeçmeyecek olan bizler, şu anda sınırlı olanaklarla çabalarımızı hem evcil, hem de yabani hayvanların korunması yönünde sürdürmekteyiz. Bu korumanın kapsamının genişletilerek yaygınlaştırılması, projelerimizin hayata geçirilmesi yönündeki başvuru ve gayretlerimiz devam etmektedir. Bu projelerimizden biri olan, güncel duruma bir miktar çözüm getirecek "Her Sokağa Bir Sığınak" projesinin yaşama geçirilebilmesi ise, koruma adına önemli bir adım sayılacaktır.

 • Tanığı olduğumuz kuşkulu hayvan ölümlerinin aydınlatılması için, gerektiğinde mezarlar açtırılarak mağdur hayvanların otopsisi yaptırılmıştır. Bunlardan birinin ölümünde hatalı görülen veteriner hekim hakkındaki soruşturma halen sürdürülmektedir ve başvurularımız sonucunda bu veteriner hekimin işlettiği klinik hakkında Tarım İl Müdürlüğü tarafından kapatılma kararı alınmıştır.


 • Barınaklarda gereken ilgi ve tedaviyi görmeyeceğine kanaat getirdiğimiz bazı hayvanlar ile çok sayıda hasta ve kazazede sokak hayvanı tarafımızdan tedavi ettirilmiş, büyük bir kısmı hayata yeniden dönmüştür.
 • Dünyanın hiçbir köşesinde mümkün olmadığı gibi, ülkemizde de sokakta evcil hayvanların korunması "sorumluluk alınmadan" ve "koruma şartları oluşturulmadan" mümkün değildir. Son zamanlarda moda bir akım olarak "Avrupalılaşma" hareketi kapsamında yapılanlar bir yandan savunulurken, hiçbir gelişmiş Avrupa ülkesinde sokaklarda başıboş hayvan görülmediği göz ardı edilmektedir. Ülkemizin bu geçiş döneminde, mutlak korumanın ancak "koruma şartları" yerine getirilerek gerçekleşebileceğine inanmakta ve bunun gereği olarak da, savunmasız hayvanların tehlikeli şartlara bile bile terk edilmelerini savunmanın, koruma ilkeleriyle bağdaşmadığını düşünmekteyiz. Özgürlük adına yaygınlaştırılmaya çalışılan bu akımın, hayvansevere "kişi özgürlüğü"nden başka bir yarar sağlamayacağı, hayvanlara ölüm getireceği açıktır. Nitekim sokak hayvanlarının zehirlenmeleri, sürgün edilmeleri, işkence görmeleri, öldürülmeleri bu görüşümüzün açık bir delilidir. Derneğimiz her türlü "şiddet ve öldürmeye karşıdır"

      Bu nedenlerle "güç durumdaki hayvanlar"ın imkanlar dahilinde barındırılmaları şu an çok sınırlı olanaklarla sağlanmakta, acil hastalar tedavi edilerek hayata döndürülmeye çalışılmakta, arazi çalışmaları yapılmakta, muntazam olarak belli alanlardaki hayvanların beslenmeleri sağlanıp gerekli sağlık kontrolleri ve tedavileri yaptırılarak tarafımızca takip edilmektedirler.


 • Sahiplendirme konusunda da son derece hassas davranan derneğimiz asla korumamız altındaki hiçbir hayvanı yurtdışına yollama gibi kontrol dışı sahiplendirmelere yönelmemiş ve yönelmeyecektir. Tedavi ettirmekte olduğumuz halde başka bir derneğin mensupları tarafından el konularak yurt dışına çıkarılmak istenen kazazede bir köpeğin kaçırılması engellenmiş, tedavisi tamamlanan köpeğimiz şimdi koruma altında sağlıklı bir hayvan olarak hayatını sürdürmektedir. Muhtaç hayvanların derneğimize büyük bir sorumluluk yüklediğinin bilinciyle hareket etmekte, aynı hassasiyeti yurtiçi sahiplendirmelerde de göstermekteyiz.

    19 yıldır SADECE "hayvan çıkarı"nı düşünerek çalışmalar yapan derneğimizin 2007 yılındaki hayvan koruma faaliyetlerine destek vermek isteyenler, derneğimizin hesap numaralarına bağış yaparak ya da aynî yardım göndererek bir hayvanın daha yaşama hakkının savunulmasına ve korumamız altında bulunan hayvanların bakımlarına katkıda bulunabilirler.

    2007 yılında tüm hayvanlara hor görülmeden, açlık-susuzluk çekmeden, eziyet görmeden doğal ömürlerini tamamlayacakları huzurlu bir ortam yaratabilmemiz dileğiyle…

İrtibat için:

Web sitesi: www.hyhkd.tk | E-posta adresi: hyhkd88@yahoo.com

0
0
0
Yorum Yaz